banner_subpage.png

WEWĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I. Formy oceniania ucznia

1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. prace klasowe podsumowujące wiadomości z jednego lub kilku działów (również
  w postaci testu;
  zapowiedziane co najmniej 1  tydzień wcześniej);
 2. sprawdziany obejmujące materiał z więcej niż trzech lekcji, wprowadzających nowe treści (zapowiedziany co najmniej 1 tydzień wcześniej);
 3. kartkówki obejmujące materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji (także z zadań domowych; mogą być niezapowiedziane);
 4. badania wyników nauczania (testy szkolne, próbne egzaminy maturalne wewnętrzne
  i zewnętrzne, diagnozy śródroczne/końcoworoczne).

2. Ponadto ocenie mogą podlegać:

 1. praca domowa (sprawdzana w formie kartkówki lub w trakcie sprawdzania zeszytu);
 2. odpowiedzi ustne;
 3. prace długoterminowe (w tym referaty, prace projektowe i inne);
 4. prace stylistyczne, recytacja i dyktanda;
 5. karty pracy;
 6. aktywność na lekcji (praca na lekcji indywidualna oraz w grupie);
 7. przygotowanie do lekcji;
 8. inne formy aktywności, np. udział w konkursach lub olimpiadach, zawodach sportowych, wykonywanie pomocy dydaktycznych.

3. Za diagnozę wstępną uczeń nie otrzymuje oceny, ale do dziennika wpisuje się wynik procentowy.

II. Zasady i kryteria ocen prac pisemnych

1. Uczniowie korzystający w czasie prac pisemnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy ponoszą konsekwencje w postaci oceny niedostatecznej.

2. Prace klasowe (sprawdziany, testy) podsumowujące wiadomości z danego działu odbywają się po zakończeniu jego realizacji, zgodnie z rozkładem materiału danej klasy.

3. Kryteria ocen prac pisemnych.

Pisemne prace uczniowskie oceniane są według kryteriów punktowych, które odpowiadają następującym przedziałom procentowym:

 

przedział procentowy

ocena

poniżej 40%

1 - niedostateczny

40% - 50%

2 - dopuszczający

51% - 74%

3 - dostateczny

75% - 89%

4 - dobry

90% - 97%

5 - bardzo dobry

98% - 100%

6 - celujący

 

(graniczne liczby punktów po przeliczeniu na procenty nie zawsze będą dokładnie odpowiadały granicznym liczbom w przedziałach procentowych, co wynika z przeliczania punktów na procenty).

Kartkówki mogą być przeliczane według odrębnej skali, ustalonej przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

 

 

4. Uczeń nieobecny na obowiązkowej pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych
ma obowiązek zaliczyć ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem (termin powinien zostać ustalony na pierwszej lekcji po powrocie ucznia do szkoły). Niestawienie się w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń nieobecny
z przyczyn nieusprawiedliwionych na pracy klasowej (albo innym zapowiedzianym sprawdzianie, kartkówce, poprawie pracy pisemnej) otrzymuje za nią ocenę niedostateczną.

5. Uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny z prac klasowych i sprawdzianów.
O możliwości poprawiania ocen z innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje nauczyciel danego przedmiotu. Szczegóły poprawy oceny uczeń  ustala z nauczycielem. Poprawy mogą odbywać się podczas zajęć pozalekcyjnych.
Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

6. Uczeń jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną z obowiązkowych form kontroli (np. sprawdzianów lub innych wskazanych przez nauczyciela przedmiotu) w terminie i formie wyznaczonych przez nauczyciela; zadania/polecenia na poprawie obejmują ten sam zakres materiału, który był w pierwszym terminie, ale ich treści/polecenia mogą być zmienione.

III. Ustalanie oceny śródrocznej/rocznej

1. Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale średnią ważoną.

Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane są następujące wagi:

 1. prace klasowe, prace stylistyczne – waga 4;
 2. wewnętrzne: egzaminy próbne, diagnozy śródroczne lub  końcoworoczne (uczniowie co najmniej na miesiąc wcześniej są poinformowani o badanych umiejętnościach, które dotyczą omówionego już materiału) – waga 4;
 3. sprawdziany, dyktanda – waga 3 - 4  (decyduje nauczyciel);
 4. kartkówki, recytacja, karty pracy – waga 1 - 3   (decyduje nauczyciel);
 5. odpowiedzi ustne – waga 2 - 4  (decyduje nauczyciel);
 6. aktywność na wychowaniu fizycznym –  waga 2;
 7. praca domowa, aktywność – waga 1 - 2  (decyduje nauczyciel);
 8. inne formy kontroli (wagę ustala nauczyciel).

2. Średniej ważonej przyporządkowuje się  ocenę śródroczną / roczną:

średnia ważona

ocena

1,75 i poniżej

1 - niedostateczny

1,76 - 2,75

2 - dopuszczający

2,76 - 3,75

3 - dostateczny

3,76 - 4,75

4 - dobry

4,76 - 5,75

5 - bardzo dobry

5,76 i powyżej

6 - celujący

 

3. Ocena śródroczna i roczna może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach lub inne sukcesy związane z przedmiotem.

 4. Ocena semestralna lub roczna może być obniżona (o jeden stopień) jeżeli:

 1. uczeń nie zaliczył na ocenę pozytywną ważnych, obowiązkowych, wskazanych
  przez nauczyciela danego przedmiotu form sprawdzania wiedzy i umiejętności
  (np. sprawdzianów);
 2. wśród ocen, jakie uczeń uzyskał z prac klasowych, sprawdzianów lub egzaminów próbnych przeważają oceny niższe niż ocena wynikająca ze średniej ważonej;
 3. uczeń unika zapowiadanych form kontroli (często jest nieobecny w pierwszym terminie). 

 

IV. Informacje dodatkowe

1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt przedmiotowy.

2. Obszary aktywności podlegające ocenie mogą być oceniane plusami lub minusami. Ustalona przez nauczyciela liczba plusów i minusów skutkuje otrzymaniem odpowiedniej oceny.

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia w semestrze nieprzygotowania się do lekcji. Liczba możliwych nieprzygotowań jest uzależniona od liczby godzin danego przedmiotu: przy jednej godzinie tygodniowo – 1 nieprzygotowanie w semestrze, przy dwóch i więcej godzinach tygodniowo – 2 nieprzygotowania w semestrze.

Przez „nieprzygotowanie się do lekcji” rozumiemy jedną z przyczyn: brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak stroju
i obuwia zmiennego na wychowaniu fizycznym.

4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia od pisania zapowiedzianych prac pisemnych/odpowiedzi ustnych. Jeśli uczeń zgłosił „nieprzygotowanie do lekcji”,
a nauczyciel przeprowadził na lekcji niezapowiedzianą kartkówkę, to uczeń  może podjąć próbę pisania (na kartce z rozwiązaniami zapisuje informację, czy praca jest do oceny).

5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, ma obowiązek w przeciągu
7 dni roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy zaliczenia semestru.

6. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.

7. Uczeń na lekcji, za zgodą nauczyciela, może korzystać z kalkulatora lub kalkulatora graficznego, jeśli jego użycie jest zgodne z tematem lekcji. Zabrania się korzystania
z telefonu komórkowego jako kalkulatora .

8. W trakcie lekcji uczeń ma wyłączony bądź wyciszony telefon komórkowy, który jest schowany lub znajduje się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

9. Podczas zajęć uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela i maksymalnie wykorzystywać czas lekcyjny.

WEWĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

I. Informacje ogólne

1. Podstawa programowa

Podstawa programowa dla zawodu technik informatyk (symbol zawodu 351203) - przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

2. Przedmioty objęte systemem oceniania

 1. Urządzenia techniki komputerowej.
 2. Systemy operacyjne.
 3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej.
 4. Sieci komputerowe.
 5. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.
 6. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.
 7. Witryny i aplikacje internetowe.
 8. Programowanie aplikacji internetowych.
 9. Systemy bazy danych.
 10. Administracja bazami danych.

II. Skala i formy oceniania

1. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w wyniku procesu kształcenia.

Oceniając osiągnięcia uczniów, szczególna uwagę należy zwrócić na:

 • wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji,
 • poprawność merytoryczną udzielanych odpowiedzi,
 • poprawne posługiwanie się fachową terminologią zawodową,
 • wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania,
 • aktywność na zajęciach,
 • samokształcenie - pracę własną,
 • sprawność wykonania wskazanych i zadanych przez nauczyciela prac,
 • współpracę w grupie,
 • trafność koncepcji projektu,
 • dobór materiałów źródłowych,
 • stopień realizacji zamierzonych celów,
 • wykonanie pracy,
 • prezentację uzyskanych wyników zadania, ćwiczenia, projektu.

2.Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

 • test, sprawdzian umiejętności i wiedzy (obejmuje treść maksymalnie jednego działu programu nauczania, termin i zakres problemowy materiału podaje nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem),
 • kartkówka (obejmuje zakres treściowy od jednego do trzech zajęć edukacyjnych, może nie być zapowiedziana),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • prace domowe,
 • aktywność na lekcji,
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zadania dodatkowe,
 • praca w grupie,
 • projekty,
 • próbny egzamin zawodowy,
 • przestrzeganie zasad BHP oraz zasad organizacji pracy na zajęciach.

3. Kryteria na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • biegle posługuje się fachową terminologią zawodową,
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
 • umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
 • precyzyjnie formułuje swoje wypowiedzi,
 • umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wyciąga z nich wnioski,
 • wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,
 • bierze udział w olimpiadach przedmiotowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane
 • w programie nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym,
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
 • sprawnie i umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • bezbłędnie posługuje się terminologią zawodową,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski,
 • jest aktywny na zajęciach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści nauczania,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania,
 • zna podstawowe pojęcia zawodowe,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • nie potrafi samodzielnie formułować wniosków.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • częściowo opanował podstawową wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania, a jego braki nie przekreślają możliwości dalszej nauki,
 • zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,
 • przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany,
 • nie potrafi zastosować terminologii zawodowej,
 • nie jest aktywny na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści,
 • nie opanował podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności,
 • nie zna podstawowych pojęć zawodowych,
 • nie jest aktywny na zajęciach,
 • nie wykazuje chęci uzupełnienia braków,
 • opuszcza zajęcia.

4. Skala ocen

Przy wystawianiu ocen cząstkowych obowiązuje następująca skala ocen:

100% - 98% celujący

97% - 86% bardzo dobry

85% - 75% dobry

74% - 61% dostateczny

60% - 50% dopuszczający

49% - 0% niedostateczny

W przypadku niezaliczenia na ocenę pozytywną próbnego egzaminu zawodowego ocena końcowa z przedmiotu nie może być wyższa niż dopuszczający.

5. Wagi ocen

Wagi ocen dla poszczególnych metod i form oceniania:

Metoda i forma oceniania

Waga

Test, sprawdzian umiejętności i wiedzy (obejmuje maksymalnie treść jednego działu programu nauczania, termin i zakres problemowy materiału podaje nauczyciel
z tygodniowym wyprzedzeniem)

5

Kartkówka (obejmuje zakres treściowy od jednego do trzech zajęć edukacyjnych, może nie być zapowiedziana)

3

Ćwiczenia praktyczne

4

Prace domowe

1

Aktywność na lekcji

2

Finalista i laureat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

6

Praca w grupie

3

Projekty

4

Próbny egzamin zawodowy

6

Przestrzeganie zasad BHP oraz higieny

2

 

6. Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów

 • uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności) oraz postawy (aktywność i kreatywność) - w przypadku stwierdzenie niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 • zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na którejkolwiek formie sprawdzającej wpisuje się „nb” w określonej rubryce. Uczeń ma obowiązek zaliczyć daną formę w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie zaliczył danej formy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela otrzymuje ocenę „niedostateczny”,
 • przed każdym sprawdzianem uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału,
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności dłuższej niż 1 tydzień do sprawdzianu należy przystąpić w ciągu 2 tygodni. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika,
 • ocena otrzymana za poprawę pracy pisemnej jest wpisywana jako kolejna do dziennika, przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcowej brana jest  pod uwagę  średnia ważona obu ocen,
 • uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu powtórnie (pisemnie lub ustnie) tylko raz w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie uzgodnionym z nauczycielem),
 • sprawdzanie osiągnięć i postępów cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność,
 • każdy dział programowy kończy się pracą pisemną lub testem zapowiedzianym 7 dni przed terminem sprawdzianu,
 • termin oddania sprawdzonych prac nie może być dłuższy niż 14 dni, w wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu,
 • uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną pracę,
 • prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe,
 • uczeń dwa razy w ciągu semestru może zgłosić (na początku lekcji) brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianego sprawdzianu),
 • oceny śródroczne i roczne są wystawiane z uwzględnieniem średniej ważonej ocen bieżących. Wystawiając ocenę śródroczną i roczną, nauczyciel przedmiotu może uwzględnić inne okoliczności przemawiające na korzyść ucznia,
 • w przypadku oceny niedostatecznej na I semestr uczeń ma obowiązek wykazania się opanowaniem wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowej I semestru w ciągu 30 dni od rozpoczęcia drugiego semestru w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

III. Postanowienia końcowe

W przypadkach nieobjętych przedmiotowym systemem oceniania obowiązują regulacje zawarte w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

Przedmiotowy system oceniania podlega nowelizacjom wynikającym ze zmian wewnątrzszkolnych zasad oceniania.