banner_subpage.png

Praktyki zawodowe - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Treści kształcenia

Uszczegółowione efekty kształcenia z podstawy programowej. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Organizowanie stanowiska Negocjowanie prostych umów i porozumień.

Role w zespole i znaczenie lidera w zespole.

Samoocena pracy własnej w zespole. pracy.

Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych.

Etyka zawodowa pracownika i pracodawcy.

Prawo autorskie a ocena moralna plagiatu.

Podstawowe zasady i normy zachowania w różnych sytuacjach.

Odpowiedzialność za podejmowane działania.

Realizacja zadań zespołu.

Odpowiedzialność prawna za podejmowane działania.

Odpowiedzialność finansowa, materialna za powierzony majątek, sprzęt techniczny.

Świadomość i znaczenie uczenia się przez całe życie.

Planowanie własnego rozwoju.

Pojęcie tajemnicy zawodowej.

Odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej.

Sposoby prowadzenia negocjacji.

Delegowanie zadań w zespole.

Planowanie zadań.

Przydział zadań dla osób w zespole.

Budowanie samodzielności i autonomiczności jednostki i grupy

Uczenie się w oparciu o osobiste doświadczenie,

Metody i techniki pracy grupowej.

Podnoszenie jakości pracy.

Znaczenie normalizacji w produkcji, w swojej branży zawodowej.

Techniki i sposoby komunikowania się w zespole.

Oznaczenia urządzeń techniki komputerowej;

Parametry podzespołów systemu komputerowego.

Parametry podzespołów urządzeń techniki komputerowej.

Zastosowanie programów użytkowych w różnych dziedzinach życia.

Choroby zawodowe wynikające z korzystania z nowych technologii.

Dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej.

Dokumentacja systemów operacyjnych

Instrukcja obsługi urządzeń techniki komputerowej.

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego.

Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.

Systemy operacyjne (Windows , Linux, Android, MacOS).

Dobór systemu operacyjnego.

Narzędzia konfiguracyjne systemu operacyjnego MS Windows.

Narzędzia konfiguracyjne systemu operacyjnego Linux.

Narzędzia konfiguracyjne systemu operacyjnego na urządzeniach mobilnych.

Polityka bezpieczeństwa.

Polityk haseł.

Zagrożenia systemów operacyjnych np. wirusy, robaki.

Zapobieganie zagrożeniom.

Awarie systemów operacyjnych.

Kopie bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Pliki wsadowe i skrypty.

Obrazy systemów operacyjnych.

Punkty przywracania.

Środowiska sieciowe (klient- serwer i peer to peer).

Media transmisyjne (kable miedziane, kable światłowodowe, fale radiowe).

Budowa i funkcje urządzeń sieciowych.

Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych.

Projekty okablowania strukturalnego.

Harmonogram prac.

Charakterystyka urządzeń sieciowych.

Urządzenia aktywne przełącznik (ang. switch), ruter (ang. router), punk dostępowy (ang. access point).

Karta sieciowa, modem.

Adresy IPv4 i IPv6.

Routing statyczny.

Protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF.

Rodzaje metod dostępu do sieci (priorytet żądań oraz przełączanie).

Pomiary lokalnej sieci komputerowej.

Narzędzia do monitorowania ruchu sieciowego (Wireshark i inne).

Etapy modernizacji sieci komputerowej.

Awarie sieci komputerowej.

Metody wyszukiwania awarii lokalnej sieci komputerowej.

Funkcjonalność i wymagania klienta (model środowiskowy).

Ogólny schemat systemu.

Części i moduły funkcjonalne.

Organizacja i wyposażenie stanowiska do montażu komputera osobistego

Dobór podzespołów komputerowych do montażu zestawu o określonych funkcjach.

Narzędzia monterskie do montażu i modernizacji komputera osobistego i serwera.

Zasady montażu komputera osobistego z podzespołów.

Montaż komputera z podzespołów.

Zasady modernizacji komputera.

Modernizacja komputerów osobistych

Konfiguracja BIOSU-SETUP, UEFI.

Poprawności konfiguracji komputera.

Oprogramowanie narzędziowe do analizy i audytu konfiguracji komputera osobistego.

Interfejsy urządzeń peryferyjnych.

Rodzaje urządzeń peryferyjnych.

Czytanie dokumentacji technicznej urządzeń peryferyjnych.

Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.

Zasady konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych.

Rodzaje materiałów eksploatacyjnych.

Zasady konserwacji urządzeń peryferyjnych.

Zasady doboru i wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi (materiały eksploatacyjne).

Zasady sporządzania harmonogramu prac konserwacyjnych i przeglądów.

Przyczyny i rodzaje awarii komputera osobistego.

Procedury naprawy podzespołów komputerowych.

Procedury naprawy systemu operacyjnego.

Zasady sporządzania dokumentacji po naprawie komputera osobistego.

Archiwizacja danych.

Kopia zapasowa.

Przywracanie systemu.

Przywracanie danych.

Zabezpieczanie systemu operacyjnego przez atakami z sieci oraz zawirusowaniem.

Wskazania dla użytkownika

Kosztorysowanie prac naprawczych.

Instalowanie systemów operacyjnych.

Konfigurowanie systemów operacyjnych.

Instalowanie programów użytkowych.

Translacja adresów NAT, PAT.

Zapora ogniwa.

Konat użytkowników.

Grupy użtkowników.

Usługa domenowa.

Konta domenowe.

Uprawnienia do plików i katalogów.

Programy antywirusowe.

Zasady grup.

Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny.

Procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych.

Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.

Sposoby naprawy okablowania strukturalnego.

Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych.

Montaż szafy rack.

Elementy wyposażenia sieci lokalnej: szafa rack i ich wyposażenie, listwy, gniazda abonenckie.

Montaż koryta,

Montaż gniazda abonenckie (natynkowe, podtynkowe).

Montaż okablowania

Montaż kabla w gnieździe abonenckim.

Montaż kabla w panelu krosowniczym.

Narzędzia do monitorowania sieci.

Monitorowanie sieci.

Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.

Konfiguracja zapory ogniowej.

Sieci bezprzewodowe.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

Metody pomiarów sieci logicznej.

Konfiguracja sieci wirtualnej.

Pomiary lokalnej sieci komputerowej.

Narzędzia do monitorowania ruchu sieciowego (Wireshark i inne).

Etapy modernizacji sieci komputerowej.

Awarie sieci komputerowej.

Metody wyszukiwania awarii lokalnej sieci komputerowej.

Podłączenie sieci LAN do Internetu z wykorzystaniem dostępnych technologii np. ADSL, DSL, LTE

 

zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

zorganizować stanowisko pracy przy komputerze zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony

stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych;

stosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych;

dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod kątem wykonywania prac montażowych i instalacyjnych;

przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych;

przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych;

wyjaśnić, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych;

zaplanować dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności oraz sytuację na rynku pracy;

wyjaśnić, czym jest praca dla rozwoju społecznego;

wyjaśnić na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie; wskazać przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie;

wyjaśnić czym jest plagiat;

podać przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;

okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;

stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku;

dokonać analizy i oceny podejmowanych działań; wykazać się dojrzałością w działaniu;

przewidzieć skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; podać przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego; wskazać obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; wymienić swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;

rozpoznać sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnić pojęcie tajemnicy zawodowej i przestępstwo przemysłowe; wyjaśnić na czym polega odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej

opisać zasady nieuczciwej konkurencji; wykorzystać doświadczenia grupowe do rozwiązania problemu; stosować wybrane metody i techniki pracy grupowej; udzielić informacji zwrotnej;

wyjaśnić podstawowe bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy zespołu;

dokonać samooceny pod kątem rozwoju osobowego i rozwoju organizacji; wskazać wpływ postępu technicznego na doskonalenie jakości produkcji; wyjaśnić znaczenie normalizacji w swej branży zawodowej; stosować zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy;

dokonać prostych modernizacji stanowiska pracy; wymienić normy i wartości stosowane w demokracji do organizacji pracy małej grupy;

stosować właściwe techniki komunikowania się w zespole; stosować zasady delegowania uprawnień;

rozpoznawać oznaczenia urządzeń peryferyjnych; rozpoznawać symbole graficzne i piktogramy urządzeń techniki komputerowej;

rozróżnić podzespoły wchodzące w skład komputera; zidentyfikować parametry techniczne podzespołów komputera; dobrać podzespoły komputera;

dobrać kompatybilne podzespoły komputera; określić zadania zawodowe z wykorzystaniem programów komputerowych; opisać funkcje oprogramowania użytkowego;

zanalizować zadania zawodowe i dobrać oprogramowanie użytkowe do jego realizacji;

dobrać oprogramowanie użytkowe zgodne z zapotrzebowaniem klienta;

omówić programy służące do diagnozy komputera; zastosować programy służące do diagnozy komputera; scharakteryzować programy służące do diagnozy urządzeń mobilnych; zastosować programy służące do diagnozy urządzeń mobilnych; scharakteryzować programy służące do diagnozy sieci komputerowej; zastosować programy służące do diagnozy urządzeń mobilnych;

scharakteryzować programy komputerowe wspomagające projektowanie stanowiska komputerowego;

dobrać oprogramowanie do wykonania projektu strony www; dobrać oprogramowanie do wykonania przygotowania skryptów; scharakteryzować zagrożenia wynikające z błędnej konfiguracji zabezpieczeń urządzeń mobilnych;

scharakteryzować zagrożenia wynikające z błędnej konfiguracji zabezpieczeń dostępu do systemu operacyjnego;

scharakteryzować zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia sieci energetycznej;

zastosować różne metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed awarią;

zabezpieczyć dostęp do kont w systemie operacyjnym; zabezpieczyć przed wirusami robakami itp.; rozróżnić parametry podzespołów komputera; scharakteryzować komponenty komputera pod względem parametrów technicznych; interpretować parametry komputera; interpretować parametry urządzeń mobilnych; porównywać parametry urządzeń peryferyjnych; porównywać parametry komponentów komputera; porównywać parametry urządzeń mobilnych;

porównywać parametry urządzeń sieciowych; zdefiniować różnice między systemem informacyjnym a informatycznym; scharakteryzować systemy informatyczne pod względem złożoności i funkcjonalności;

scharakteryzować systemy informatyczne pod względem zastosowań; scharakteryzować systemy informatyczne pod względem kosztów wytworzenia;

scharakteryzować informatyczny system komputerowy pod kątem funkcjonalności urządzeń peryferyjnych;

rozróżnić informatyczne systemy komputerowe pod kątem oprogramowania użytkowego;

wymienić i scharakteryzować sieciowe systemy operacyjne; zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące lokalnych sieci komputerowych; scharakteryzować warstwy modelu ISO/OSI;

scharakteryzować protokoły poszczególnych warstw modelu ISO/OSI; wymienić warstwy modelu DOD;

zdefiniować pojęcie pakiet, datagram, dane; zdefiniować pojęcie topologia;

zdefiniować sieć LAN, WAN i Internet zdefiniować pojęcie protokoły sieciowe;

rozpoznawać symbole graficzne urządzeń stosowane w projektach sieci lokalnej;

sklasyfikować urządzenia sieciowe;

opisać cechy charakterystyczne i parametry urządzeń sieciowych; sklasyfikować urządzenia sieciowe;

rozpoznać urządzenia sieciowe na podstawie schematów i rysunków; scharakteryzować funkcje router;

określić funkcję przełącznika (ang. switch);

określić funkcję firewall; scharakteryzować zasadę działania firewall na urządzeniach sieciowych ; zanalizować ofertę rynku oprogramowania komputerowego do wykonywania określonych zadań zawodowych;

zanalizować potrzeby klienta i rekomenduje wybór odpowiedniego oprogramowania;

wyszukać w sieci lub na stronach producenta dokumentację techniczną urządzeń w formie elektronicznej; skorzystać z dokumentacji technicznej urządzeń w formie elektronicznej;

zanalizować publikacje elektroniczne; skorzystać z dokumentacji systemów operacyjnych, forów dyskusyjnych; skorzystać z publikacji dotyczącej konfiguracji urządzeń sieciowych; skorzystać z dokumentacji systemów zarządzania bazami danych;

skorzystać z dokumentacji kompilowalnego języka programowania; skorzystać z dokumentacji gotowych programów, obiektów, klas, bibliotek, języka programowania

skorzystać z gotowych algorytmów zapisanych w językach programowych; omówić zasady zarządzania projektami;

zidentyfikować etapy prac nad projektem; zastosować programy do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych; zastosować programy symulujące pracę sieci lokalnej;

rozróżnić programy komputerowe wspomagające zaprojektowanie baz danych;

zastosować programy do tworzenia relacyjnych baz danych; zastosować programy do tworzenia bazy danych w sieciowym systemie baz danych; zastosować programy do administrowania lokalnymi systemami baz danych; zastosować programy do administrowania sieciowymi systemami baz danych; rozróżnić na podstawie opisu podstawowe układy z których zbudowane są inne karty rozszerzeń;

omówić budowę drukarki;

omówić budowę skanera; omówić budowę monitora; omówić budowę innych urządzeń peryferyjnych; porównywać zasady działania i parametry interfejsów jednostki centralnej; scharakteryzować parametry interfejsów płyty głównej na podstawie dokumentacji producenta;

scharakteryzować urządzenia urządzeń techniki komputerowej na podstawie wyglądu;

scharakteryzować urządzenia urządzeń techniki komputerowej na podstawie opisu;

scharakteryzować urządzenia urządzeń techniki komputerowej na podstawie funkcji;

wyjaśnić zasady działania urządzeń techniki komputerowej; porównywać funkcje urządzeń techniki komputerowej;

dobierać urządzenia techniki komputerowej stosując zasady kompatybilności;

zanalizować dokumentację techniczną informatycznych płyty głównej komputera;

zanalizować dokumentację techniczną urządzeń techniki komputerowej; zinterpretować zapisy zawarte w dokumentacji urządzeń techniki komputerowej;

skorzystać z dokumentacji urządzeń peryferyjnych przy ich konfiguracji; skorzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych przy ich konfiguracji; skorzystać z dokumentacji przy diagnozowaniu usterek urządzeń peryferyjnych;

skorzystać z dokumentacji przy diagnozowaniu usterek urządzeń sieciowych; scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej po kątem zastosowań u klienta indywidualnego;

scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej po kątem zastosowań w biurze;

scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej po kątem zastosowań w przemyśle;

zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

dokonać analizy zapotrzebowania klienta na urządzenia techniki komputerowej;

zaplanować kolejność prac montażowych komputera osobistego; zaplanować kolejność prac montażowych serwera;

dobrać narzędzia do określonych czynności monterskich;

dobrać podzespoły komputerowe według zaplanowanej konfiguracji; wykonać montaż komputera zgodnie z zaplanowaną konfiguracją; wykonać montaż serwera zgodnie z zaplanowaną konfiguracją; wykonać montaż serwera w szafie rack;

podłączyć konsole serwerową do serwera; wykonać konfigurację BIOS SETUP, UEFI;

zweryfikować poprawność montażu za pomocą odpowiednich testów; zabezpieczyć przewody wewnątrz komputera;

zanalizować konfigurację komputera osobistego; zanalizować konfigurację serwera;

dobrać podzespoły kompatybilne z obecną konfiguracją komputera osobistego;

dobrać podzespoły kompatybilne z obecną konfiguracją serwera; wykonać modernizację i rekonfigurację komputera osobistego; wykonać modernizację i rekonfigurację serwera;

wykonać rekonfigurację BIOS SETUP;

wykonać rekonfigurację UEFI; zweryfikować poprawność modernizacji komputera i serwera za pomocą odpowiednich testów;

zanalizować dostępne na rynku systemy operacyjne uwzględniając rozwiązania komercyjne i na otwartej licencji;

zainstalować system operacyjny na stacji roboczej; zainstalować system operacyjny na serwerze; zaktualizować system operacyjny na stacji roboczej; zaktualizować system operacyjny na serwerze;

dobierać określone oprogramowanie użytkowe na stacji roboczej zainstalować określone oprogramowanie użytkowe na stacji roboczej zaktualizować oprogramowanie użytkowe na stacji roboczej; zainstalować system operacyjny na urządzeniach mobilnych; zaktualizować system operacyjny na urządzeniu mobilnym; zainstalować określone oprogramowanie użytkowe na urządzeniach mobilnych;

zaktualizować oprogramowanie użytkowe na urządzeniach mobilnych; przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu mobilnym;

zabezpieczyć system operacyjny przed zagrożeniami np. wirusami, atakami z sieci;

skonfigurować BIOS-SETUP, UEFI; skonfigurować interfejs graficzny skonfigurować dostęp do lokalnej sieci komputerowej (między innymi adres IPv4, maskę, bramę domyślną, adresy serwerów DNS, IPv6, prefix, bramę domyślną, adresy serwerów DNS);

zainstalować sterowniki różnych urządzeń techniki komputerowej; skonfigurować urządzenia techniki komputerowej;

zaktualizować sterowniki urządzeń techniki komputerowej; wykonać testy poprawności wykonanych czynności;

zaktualizować system operacyjny urządzeń mobilnych; skonfigurować ustawienia personalne urządzeń mobilnych; zainstalować oprogramowanie na urządzeniach mobilnych zgodnie z wymaganiami klienta;

zaprojektować stanowisko komputerowe sporządzić specyfikację techniczną stanowiska komputerowego; sporządzić cennik stanowiska komputerowego; skalkulować ceny stanowiska komputerowego;

sporządzić kosztorys zestawienia stanowiska komputerowego; omówić akty prawne związane z licencjami;

wyjaśnić pojęcie autorskiego prawa majątkowego; określić konsekwencje prawne nie stosowania się do zapisów prawa autorskiego;

zaplanować odpowiednią procedurę oceny zgodności z właściwą dyrektywą; sporządzić dokumentacje rejestracyjną i ewidencyjną dotyczącą obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;

określić konsekwencje prawne nie stosowania się do zapisów prawa dotyczących certyfikacji CE i recyclingu;

scharakteryzować topologie sieci; rozróżnić topologie sieci na podstawie opisu lub schematu; zanalizować projekty sieci LAN;

określić harmonogram prac na podstawie projektu sieci; stworzyć wykaz materiałów elementów potrzebnych do wykonania sieci; zanalizować normy dotyczące okablowania strukturalnego; zidentyfikować kategorie i klasy okablowania strukturalnego;

zdefiniować pojęcia: okablowanie strukturalne, punkt dystrybucyjny, punkt abonencki, punkt elektryczno-logiczny i patch cord;

omówić normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego;

scharakteryzować normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego;

zidentyfikować protokoły sieci lokalnych;         

zidentyfikować protokoły dostępu do sieci rozległej;

rozróżnić narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych;

zastosować określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych;

zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego; wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu;

wykonać montaż gniazd natynkowych i modułowych; wykonać montaż modułu keystone RJ45 w gnieździe;

wykonać montaż modułu keystone GG45 w gnieździe wykonać montaż modułów systemu prowadzenia kabli wykonać montaż szafy dystrybucyjnej;

wykonać montaż elementów wyposażenia szafy dystrybucyjnej; sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego; sprawdzić poprawność montażu wyposażenia szafy dystrybucyjnej; zdefiniować testowanie oddolne i odgórne;

zidentyfikować urządzenia do pomiarów okablowania strukturalnego; dobrać urządzenia do pomiaru określonego medium transmisyjnego;

wykonać testy pasywne i aktywne fizycznych parametrów okablowania strukturalnego;

zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego; scharakteryzować oprogramowanie do monitorowania sieci bezprzewodowej;

wykonać testy pasywne i aktywne fizycznych parametrów sieci bezprzewodowej; monitorować pracę urządzeń sieci bezprzewodowej; obliczyć ilość i przedział adresów w danej sieci komputerowej oraz ich przynależność do sieci;

skonfigurować urządzenia sieciowe zgodnie z dokumentacją adresów; opisać zalety zmiennej długości maski podsieci;

wyjaśnić mechanizmy przydzielania adresów IPv6; skonfigurować sieć zgodnie z podziałem adres IPv4 i IPv6 na podsieci; sprawdzić poprawność konfiguracji urządzeń sieciowych z zgodnie z podziałem na podsieci;

scharakteryzować rodzaje pomiarów i testów pasywnych i aktywnych struktury logicznej lokalnej sieci komputerowej;

monitorować funkcjonowanie sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci komputerowej;

wykonać aktywne pomiary sieci logicznej; zanalizować wyniki pomiarów i testów;

zanalizować budowę sieci komputerowej pod kątem możliwości jej zmodernizowania;

dobrać materiały, narzędzia oraz urządzenia do modernizacji lokalnej sieci komputerowej;

wykonać modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej; zdiagnozować wadliwe działanie okablowania strukturalnego; zdiagnozować wadliwe działanie urządzeń sieciowych;

błędy konfiguracji urządzeń sieciowych;

dokonać sprawdzenia i wymiany wadliwych urządzeń sieciowych; wykonać kopię konfiguracji urządzeń sieciowych;

dokonać naprawy okablowania strukturalnego; zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet;

dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet oraz dostawcę łącza; skonfigurować dostęp do sieci Internet;

podłączyć sieć lokalną do Internetu; zdefiniować protokoły routingu wewnętrznego i zewnętrznego;

rozpoznać protokoły routingu dynamicznego; skonfigurować routing statyczny;

skonfigurować protokoły routingu dynamicznego; zmontować lub przygotować do pracy urządzenie peryferyjne według dokumentacji produktu; połączyć urządzenie peryferyjne z komputerem osobistym za pomocą określonego interfejsu;

zainstalować sterowniki urządzeń; wykonać aktualizację sterowników urządzeń; skonfigurować urządzenia peryferyjne zgodnie z zaleceniami producenta; skonfigurować urządzenia peryferyjne zgodnie z wymaganiami klienta; zamontować urządzenia sieciowe;

podłączyć urządzenia do sieci lokalnej; zdefiniować czynności konserwacyjne; zaplanować harmonogram przeglądów i czynności konserwacyjnych; wykonać konserwację urządzeń peryferyjnych zgodnie z harmonogramem; wykonać konserwację urządzeń sieciowych zgodnie z harmonogramem; scharakteryzować oprogramowanie i urządzenia do monitorowania sieci komputerowej;

monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych; zanalizować informacje z monitorowania lokalnych sieci komputerowych; zidentyfikować przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych; zastosować zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi; sporządzać dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych; scharakteryzować funkcje zarządzanego przełącznika sieciowego; zalogować się do programu konfiguracyjnego zarządzalnego przełącznika sieciowego;

skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego; zaktualizować oprogramowanie zarządzalnego przełącznika sieciowego; zabezpieczyć przełącznik przed nieautoryzowanym dostępem; skonfigurować połączenia redundantne między przełącznikami; wyszukać błędy w konfiguracji przełącznika; skonfigurować połączenia sieci wirtualnych; scharakteryzować funkcje routerów; scharakteryzować funkcje firewalli;

zalogować się do programu konfiguracyjnego routera; skonfigurować ustawienia routera;

zabezpieczyć router przed nieautoryzowanym dostępem; zalogować się do programu konfiguracyjnego firewalla; skonfigurować ustawienia firewalla.

zaktualizować oprogramowanie routera i firewalla sprzętowego; zidentyfikować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich funkcje;

skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; zaktualizować oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem stosując klucz współdzielony oraz serwer RADIUS;

scharakteryzować usługę sieci wirtualnych; scharakteryzować oprogramowanie klienta;

skonfigurować sieci wirtualne wykorzystując serwerowy system operacyjny; skonfigurować sieci wirtualne na routerze;

skonfigurować klienta sieci wirtualnej; dobrać odpowiednie narzędzia do określonych zadań naprawczych; zidentyfikować narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego; skonfigurować macierz RAID1 na serwerze;

wykonać wybrane rodzaje kopii bezpieczeństwa danych; wykorzystać chmurę do przechowywania kopii danych; skonfigurować aplikacje do wymiany danych w chmurze;

zidentyfikować błędy urządzeń; wykonać diagnostykę urządzeń peryferyjnych; zanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych; zaproponować sposób naprawy urządzeń techniki komputerowej; wykonać raport z przeprowadzonych prac serwisowych; zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera przez użytkownika;

zidentyfikować narzędzia diagnostyczne; dobrać narzędzia diagnostyczne do określonych prac; wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego; usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego; wykonać diagnostykę urządzeń mobilnych; usuwać typowe uszkodzenia urządzeń mobilnych;

zidentyfikować metody odzyskiwania danych z dysków twardych; zidentyfikować metody odzyskiwania danych z pamięci półprzewodnikowych; zidentyfikować metody odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych; rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego;

dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania;

wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego i urządzeń mobilnych;

określić wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy systemu operacyjnego;

określić wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń peryferyjnych;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy systemu operacyjnego;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń peryferyjnych;

określić wytyczne dotyczące wykonania kosztorysów; skalkulować ceny naprawy według ustalonych metod i norm; sporządzić kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej; obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego;

wykorzystać arkusze kalkulacyjne lub programy kosztorysujące do wykonania kosztorysów;

skonfigurować ustawienia personalne systemu operacyjnego; skonfigurować ustawienia personalne urządzeń mobilnych; skonfigurować interfejs sieciowy komputera;

skonfigurować interfejs sieciowy urządzeń mobilnych; skonfigurować interfejs sieciowy urządzeń peryferyjnych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z aplikacji dostępnych w graficznym interfejsie użytkownika;

scharakteryzować podstawowe polecenia wiersza poleceń; scharakteryzować podstawowe polecenia konsoli; omówić budowę skryptów i plików wsadowych; zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń; użyć symboli wieloznacznych w poleceniach; stworzyć proste pliki wsadowe; stworzyć proste skrypty;

wyszukać błędy w plikach wsadowych; wyszukać błędy w skryptach; zdefiniować zasady polityki bezpieczeństwa; zdefiniować zasady udostępniania zasobów lokalnych; zdefiniować zasady udostępniania zasobów sieciowych; zdefiniować zagrożenia wirusami, atakami itp.;

zidentyfikować błędy urządzeń; wykonać diagnostykę urządzeń peryferyjnych; zanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych; zaproponować sposób naprawy urządzeń techniki komputerowej; wykonać raport z przeprowadzonych prac serwisowych; zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera przez użytkownika;

zidentyfikować narzędzia diagnostyczne; dobrać narzędzia diagnostyczne do określonych prac; wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego; usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego; wykonać diagnostykę urządzeń mobilnych; usuwać typowe uszkodzenia urządzeń mobilnych;

zidentyfikować metody odzyskiwania danych z dysków twardych; zidentyfikować metody odzyskiwania danych z pamięci półprzewodnikowych; zidentyfikować metody odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych; rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego;

dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania;

wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego i urządzeń mobilnych;

określić wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy systemu operacyjnego;

określić wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń peryferyjnych;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy systemu operacyjnego;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń peryferyjnych;

określić wytyczne dotyczące wykonania kosztorysów; skalkulować ceny naprawy według ustalonych metod i norm; sporządzić kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej; obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego;

wykorzystać arkusze kalkulacyjne lub programy kosztorysujące do wykonania kosztorysów;

skonfigurować ustawienia personalne systemu operacyjnego; skonfigurować ustawienia personalne urządzeń mobilnych; skonfigurować interfejs sieciowy komputera;

skonfigurować interfejs sieciowy urządzeń mobilnych; skonfigurować interfejs sieciowy urządzeń peryferyjnych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych; skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z aplikacji dostępnych w graficznym interfejsie użytkownika;

scharakteryzować podstawowe polecenia wiersza poleceń; scharakteryzować podstawowe polecenia konsoli; omówić budowę skryptów i plików wsadowych; zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń; użyć symboli wieloznacznych w poleceniach; stworzyć proste pliki wsadowe; stworzyć proste skrypty;

wyszukać błędy w plikach wsadowych; wyszukać błędy w skryptach; zdefiniować zasady polityki bezpieczeństwa; zdefiniować zasady udostępniania zasobów lokalnych; zdefiniować zasady udostępniania zasobów sieciowych; zdefiniować zagrożenia wirusami, atakami itp.;

zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet; dokonać wyboru dostawcy Internetu;

dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet; skonfigurować dostęp do sieci Internet z poziomu systemu operacyjnego; podłączyć sieć lokalną do Internetu;

określić awarie systemów operacyjnych;

scharakteryzować metody wyszukiwania i naprawy awarii systemów operacyjnych;

wykonać diagnostykę wadliwego działania systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych; wykonać diagnostykę wadliwe działających aplikacji;

zanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych; zanalizować wyniki diagnozy;

dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych;

dobrać metodę naprawy usterki aplikacji;

usunąć uszkodzenia systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych;

usunąć uszkodzenia aplikacji zainstalowanych na stacji roboczej; udokumentować wykonane czynności naprawy systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych; udokumentować wykonane czynnośc

 

Planowane zadania
Zapoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy informatyka.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyki powinny odbywać się w zakładach i instytucjach zatrudniających informatyków oraz wykorzystujących szeroko rozumiany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Mogą to być firmy i serwisy komputerowe (również ze sprzętem mobilnym), ale także wszelkiego rodzaju biura i urzędy wszystkich szczebli administracji, hurtownie i sklepy, centra logistyczne
Środki dydaktyczne
Urządzenia narzędzia i dokumentacja wykorzystywana na stanowisku pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosowanie pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Praktyki powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej lub grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych czynności.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.apoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy informatyka.

 

Praktyka zawodowa - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Strony internetowe i bazy danych

 

Treści kształcenia

Uszczegółowione efekty kształcenia z podstawy programowej. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Organizowanie stanowiska pracy.

Zapobieganie zagrożeniom życia

i zdrowia w miejscu

wykonywania czynności zawodowych.

Etyka zawodowa pracownika i pracodawcy.

Prawo autorskie a ocena moralna plagiatu.

Podstawowe zasady i normy zachowania w różnych sytuacjach.

Odpowiedzialność za podejmowane działania.

Realizacja zadań zespołu.

Odpowiedzialność prawna za podejmowane działania.

Odpowiedzialność finansowa, materialna za powierzony majątek, sprzęt techniczny.

Świadomość i znaczenie uczenia się przez całe życie.

Planowanie własnego rozwoju.

Pojęcie tajemnicy zawodowej.

Odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej.

Sposoby prowadzenia negocjacji.

Negocjowanie prostych umów

i porozumień.

Role w zespole i znaczenie lidera w zespole.

Samoocena pracy własnej w zespole.

Delegowanie zadań w zespole.

Planowanie zadań.

Przydział zadań dla osób w zespole.

Budowanie samodzielności i autonomiczności jednostki i grupy,

Uczenie się w oparciu o osobiste doświadczenie,

Metody i techniki pracy grupowej.

Podnoszenie jakości pracy.

Znaczenie normalizacji w produkcji, w swojej branży

zawodowej.

Techniki i sposoby komunikowania się w zespole.

Oznaczenia urządzeń techniki komputerowej;

Parametry podzespołów systemu komputerowego.

Parametry podzespołów urządzeń techniki komputerowej.

Zastosowanie programów użytkowych w różnych dziedzinach życia.

Zasady projektowania stron i witryn internetowych.

Programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych.

Tworzenie różnych struktur prezentacji witryny internetowej.

Kolory w kodzie RGB i HEX, dobór palety barw.

Grafika rastrowa i wektorowa.

Rodzaje formatów graficznych. Rodzaje formatów multimedialnych.

Zasady cyfrowej obróbki obrazu.

Tworzenie i obróbka zdjęć i filmów na potrzeby witryn internetowych.

Tworzenie ikon nawigacyjnych, menu, obrazów, dźwięków i innych elementów graficznych na potrzeby projektowania i tworzenia witryn internetowych.

Tworzenie animacji na potrzeby witryn internetowych.

Tworzenie publikacji elektronicznych na potrzeby projektu witryny internetowej.

Wykorzystanie podstawowych algorytmów do aplikacji internetowych.

Rodzaje języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

Tworzenie prostych aplikacji i apletów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

Projektowanie baz danych na zamówienie.

Funkcjonalność i wymagania klienta (model środowiskowy).

Ogólny schemat systemu.

Części i moduły funkcjonalne.

Analiza dokumentów funkcjonujących u klienta.

Projekt struktury baz danych i rekordówTworzenie formularza.

Operacje na formularzach.

Projektowanie formularzy (formanty, własności).

Podformularze.

Tworzenie raportu, rozplanowanie.

Podraporty.

Wstawianie obiektów do raportu.

Zapisywanie raportu (projektu, wyników).

Organizacja i wyposażenie stanowiska do montażu komputera osobistego.

Dobór podzespołów komputerowych do montażu zestawu o określonych funkcjach.

Walidacja poprawności kodu HTML oraz CSS - W3C.

Zasady tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych arkuszy CSS.

Obsługa edytorów WYSIWYG.

Obsługa klienta ftp.

Publikacja stron na serwerach.

Wykorzystanie podstawowych algorytmów do aplikacji internetowych.

Budowa, struktura aplikacji internetowej.

Rodzaje języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

Tworzenie prostych aplikacji i apletów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.

Konfiguracja zapory ogniowej.

Sieci bezprzewodowe.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

Metody pomiarów sieci logicznej.

Konfiguracja sieci wirtualnej.

Współdzielenie danych.

Integracja i integralność danych.

Trwałość danych.

Bezpieczeństwo danych.

Instalacja bazy danych.

Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych.

Uzyskiwanie informacji o serwerze i bazach danych.

onfiguracja, optymalizacja konfiguracji serwera.

Optymalizacja bazy danych.

Język SQL.

  • Instrukcje sterowania dostępem do danych.
  • Optymalizacja zapytań.

 

zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

wyjaśnić, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych;

zaplanować dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania

i zdolności oraz sytuację na rynku pracy; wyjaśnić, czym jest praca dla rozwoju społecznego; wyjaśnić na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie; wskazać przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie; wyjaśnić czym jest plagiat;

podać przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;

okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku;

dokonać analizy i oceny podejmowanych działań; wykazać się dojrzałością w działaniu;

przewidzieć skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; podać przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego; wskazać obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; wymienić swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;

rozpoznać sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej, wyjaśnić pojęcie tajemnicy zawodowej i przestępstwo przemysłowe; wyjaśnić na czym polega odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej;

opisać zasady nieuczciwej konkurencji; wykorzystać doświadczenia grupowe do rozwiązania problemu; stosować wybrane metody i techniki pracy grupowej;

udzielić informacji zwrotnej;

wyjaśnić podstawowe bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy zespołu;

dokonać samooceny pod kątem rozwoju osobowego i rozwoju organizacji;

wskazać wpływ postępu technicznego na doskonalenie jakości produkcji; wyjaśnić znaczenie normalizacji w swej branży zawodowej;

stosować zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy; dokonać prostych modernizacji stanowiska pracy;

wymienić normy i wartości stosowane w demokracji do organizacji pracy małej grupy;

stosować właściwe techniki komunikowania się w zespole; stosować zasady delegowania uprawnień;

dobrać program do określonego zadania;

przeprowadzić testy aplikacji desktopowych lub mobilnych; zmodyfikować kody źródłowe na podstawie analizy testów; skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników; wyeksportować raport do pliku HTML;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie danych; zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie danych;

zaimportować dane z innej bazy danych; wyeksportować dane do innej bazy danych; wykorzystać podformularz do przetwarzania danych; zastosować różne rodzaje zapytań do przetwarzania danych; zaprojektować i wykonać raport z bazy danych;

wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych; zarządzać kopiami zapasowymi baz danych;

wykonać stronę internetową według projektu/scenopisu; skorzystać z funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia witryn i aplikacji internetowych;

zanalizować poprawność działania witryn i aplikacji internetowych w edytorach WYSIWYG;

zastosować znaczniki języka HTML; zdefiniować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne; zdefiniować ramki i bloki;

zdefiniować różne rodzaje list; zastosować znaczniki osadzania obrazów; zastosować wybrane atrybuty stylów CSS do formatowania obiektów na stronie internetowej;

dobrać formaty plików graficznych do publikacji w sieci Internet; dobrać formaty plików multimedialnych do publikacji w sieci Internet; wykorzystywać skrypty do budowy interfejsów obsługi aplikacji internetowych;

wykorzystywać skrypty do prezentacji treści w aplikacjach internetowych;

poprawić kod źródłowy pod kątem błędów z testowania i walidacji; opublikować strony i witryny na serwerach www;

opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach

 

 

.

 

Planowane zadania

Zapoznanie z rzeczywistymi warunkami pracy informatyka.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyki powinny odbywać się w zakładach i instytucjach zatrudniających informatyków oraz wykorzystujących szeroko rozumiany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Mogą to być firmy i serwisy komputerowe (również ze sprzętem mobilnym), ale także wszelkiego rodzaju biura i urzędy wszystkich szczebli administracji, hurtownie i sklepy, centra logistyczne
Środki dydaktyczne
Urządzenia narzędzia i dokumentacja wykorzystywana na stanowisku pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się stosowanie pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Praktyki powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej lub grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych czynności.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.​​