banner_subpage.png

    1.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Technikum Technologii Cyfrowych.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin, e-mailowo: ttc@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest:

Inspektor Ochrony Danych - IOD
w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

Imię i nazwisko: Agnieszka Marciniak
Telefon: 91 85 22 093
E-mail: iod@spnt.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Imię i nazwisko: Rafał Malujda
Telefon: 91 85 22 093
E-mail: iod@spnt.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.

8. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

9. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.