banner_subpage.png

 

Regulamin odbywania praktyki zawodowej przez uczniów Technikum Technologii cyfrowych w Szczecinie >>

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010.244.1626) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2017.1644):

§8.1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;

"Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Rodzic/uczeń może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia lub przystąpić

do ubezpieczenia grupowego proponowanego w szkole.

Informujemy, że:TTC w Szczecinie w  uzgodnieniu z Radą Rodziców proponuje uczniom możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW.

Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są u wychowawcy klasy.

Rodzice uczniów, którzy nie skorzystają z możliwości ubezpieczenia grupowego proponowanego w szkole, zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia o zawarciu indywidualnego ubezpieczenia swojego dziecka przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.